برچسب: گزارشات

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

خروجی اکسل

در این قسمت آموزش قسمت اکسل ,ماژول خرید و فروش نرم افزار کلیک قرار گرفته است

استاندارد

گزارش فاکتور فروش

در این قسمت آموزش قسمت گزارش فاکتور فروش ,ماژول خرید و فروش نرم افزار کلیک قرار گرفته است

استاندارد

گزارش اقلام فاکتور فروش

در این قسمت آموزش قسمت گزارش اقلام فاکتور فروش ,ماژول خرید و فروش نرم افزار کلیک قرار گرفته است

استاندارد

گزارش فروش

در این قسمت آموزش قسمت گزارش فروش ,ماژول خرید و فروش نرم افزار کلیک قرار گرفته است

استاندارد

گزارش عملکرد اشخاص، ریز فاکتور پرداختی

در این قسمت آموزش قسمت گزارش عملکرد اشخاص، ریز فاکتور و پرداختی ,ماژول خرید و فروش نرم افزار کلیک قرار گرفته است

استاندارد

گزارش فاکتور خرید

در این قسمت آموزش قسمت گزارش فاکتور خرید,ماژول خرید و فروش نرم افزار کلیک قرار گرفته است

استاندارد

گزارش اقلام فاکتور خرید

در این قسمت آموزش قسمت گزارش اقلام فاکتور خرید,ماژول خرید و فروش نرم افزار کلیک قرار گرفته است

استاندارد

گزارش موجودی انبارها

در این قسمت آموزش قسمت گزارش موجودی انبارها ,ماژول انبارداری نرم افزار کلیک قرار گرفته است

استاندارد

گزارش موجودی کالاها

در این قسمت آموزش قسمت گزارش موجودی کالاها ,ماژول انبارداری نرم افزار کلیک قرار گرفته است

استاندارد

گزارش کارت گردش موجودی کالاها

در این قسمت آموزش قسمت گزارش کارت گردش موجودی کالاها ,ماژول انبارداری نرم افزار کلیک قرار گرفته است