برچسب: اشخاص

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

کارشناس ها

در این قسمت آموزش قسمت کارشناس ها ,ماژول خرید و فروش نرم افزار کلیک قرار گرفته است

استاندارد

ویزیتورها

در این قسمت آموزش قسمت ویزیتورها ,ماژول خرید و فروش نرم افزار کلیک قرار گرفته است

استاندارد

مشتری

در این قسمت آموزش قسمت مشتری ,ماژول خرید و فروش نرم افزار کلیک قرار گرفته است

استاندارد

فروشنده

در این قسمت آموزش قسمت فروشنده ,ماژول خرید و فروش نرم افزار کلیک قرار گرفته است