برچسب: کالا

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

گزارش موجودی کالاها

در این قسمت آموزش قسمت گزارش موجودی کالاها ,ماژول انبارداری نرم افزار کلیک قرار گرفته است

استاندارد

گزارش کارت گردش موجودی کالاها

در این قسمت آموزش قسمت گزارش کارت گردش موجودی کالاها ,ماژول انبارداری نرم افزار کلیک قرار گرفته است

استاندارد

گزارش گردش سریال کالا

در این قسمت آموزش قسمت گزارش گردش سریال کالا ,ماژول انبارداری نرم افزار کلیک قرار گرفته است

استاندارد

موجودی کالای ابتدای دوره

در این قسمت آموزش قسمت موجودی کالای ابتدای دوره ,ماژول انبارداری نرم افزار کلیک قرار گرفته است

استاندارد

کالاها

در این قسمت آموزش قسمت کالاها ,ماژول انبارداری نرم افزار کلیک قرار گرفته است