برچسب: مشتری

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

گزارش عملکرد اشخاص، ریز فاکتور پرداختی

در این قسمت آموزش قسمت گزارش عملکرد اشخاص، ریز فاکتور و پرداختی ,ماژول خرید و فروش نرم افزار کلیک قرار گرفته است

استاندارد

مشتری

در این قسمت آموزش قسمت مشتری ,ماژول خرید و فروش نرم افزار کلیک قرار گرفته است

استاندارد

فروشنده

در این قسمت آموزش قسمت فروشنده ,ماژول خرید و فروش نرم افزار کلیک قرار گرفته است