زیرسیستم حسابداری

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

امکانات حسابداری

امکان تنظیم ترازنامه منطبق با نیاز شرکت.

تعریف دوره‌های مختلف با امکان تعیین بازه زمانی.

امکان تعریف حساب‌های تفضیلی تا عمق نامحدود.

امکان تنظیم صورت حساب سود و زیان منطبق با نیاز شرکت.

امکان import لیست حساب‌های معین و تفضیلی از سیستم‌های دیگر و یا از فایل اکسل.

امکان تعریف شعب به صورتی که حساب‌های افراد بین شعب مشترک باشند.(آپشن مجزا)

امکان تعریف کل و گروه و معین با تخصیص حسابهای تفضیلی تا ۴ سطح.(حسابداری ۷ سطحی)

تعریف سازمان (شرکت) و سوئیچ بین سازمان‌ها (هرسازمان به منزله یک نسخه مجزا از سیستم می‌باشد و حسابداری جداگانه‌ای را انجام می‌دهد.)

تعریف شعبه‌های مختلف کاری (هر شعبه امکان مدیریت متمرکز بر حساب‌های کل و گروه و معین را می‌دهد در حالی که حساب‌های تفضیلی، کالاها، فاکتورهای خرید و فروش، رسیدها و حواله‌های انبار و مشتریان هر شعبه مجزا از یکدیگر می‌باشند.)

امکان چاپ سند به دو فرمت.

امکان بستن حساب‌ها به صورت اتوماتیک.

امکان تعیین شماره شروع اسناد حسابداری.

ثبت اتوماتیک تراز اختتامیه و افتتاحیه و بستن دوره‌های مالی.

امکان مرتب سازی اسناد حسابداری براساس تاریخ و یا با تعیین شماره سند حسابداری.

امکان ثبت سند حسابداری با کنترل خطا در هنگام درج معین و تفضیلی، امکان افزودن فایل پیوست به سند، امکان مشاهده گردش دفتر کل و معین و تفضیلی در سند، کپی سند، کپی سطر سند، موازنه اتوماتیک سند، امکان ثبت سند یادداشت، اصلاحی، افتتاحیه، اختتامیه، بستن حساب‌ها، عادی، امکان قفل کردن سند و امضای سند حسابداری در ۴ سطح دسترسی، حرکت بین اسناد با شماره سند یا عطف سند به طور متوالی و نامتوالی، تعیین پیوست سطری سند

گزارش ترازنامه با فرمت استاندارد مالیاتی.

تمامی گزارشات امکان خروجی Excel و PDF و .Word

گزارش دفتر روزنامه در سطح معین و تفضیلی و با شرط تاریخ.

گزارش صورت سود و زیان با تنظیم تاریخ با فرمت استاندارد مالیاتی.

تراز حسابهای معین و کل و تفضیلی با امکان حرکت تا سطح بعدی و مشاهده سند.

گزارش دفتر کل و معین براساس حساب معین و تاریخ و امکان مرتب سازی گزارش.

گزارش اسناد حسابداری بر اساس شماره سند عطف سند و تاریخ و درج یا عدم درج عطف سند در گزارش.

گزارش دفتر تفضیلی با امکان تعیین سطح تفضیلی و یا خلاصه تفضیلی و گزارش‌گیری در سطح معین و تفضیلی.

و غیره …….

question