بهای تمام شده

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
question