برچسب: گزارشات

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

گزارش رسیدها و حواله ها

در این قسمت آموزش قسمت گزارش رسیدها و حواله ها ,ماژول انبارداری نرم افزار کلیک قرار گرفته است

استاندارد

گزارش گردش سریال کالا

در این قسمت آموزش قسمت گزارش گردش سریال کالا ,ماژول انبارداری نرم افزار کلیک قرار گرفته است

استاندارد

گزارش اسناد مالی

در این قسمت آموزش قسمت گزارش اسناد مالی ,ماژول خزانه داری نرم افزار کلیک قرار گرفته است

استاندارد

گزارش دریافت و پرداخت نقدی

در این قسمت آموزش قسمت گزارش دریافت و پرداخت نقدی ,ماژول خزانه داری نرم افزار کلیک قرار گرفته است

استاندارد

گزارش واریز و برداشت بانکی

در این قسمت آموزش قسمت گزارش واریز برداشت بانکی ,ماژول خزانه داری نرم افزار کلیک قرار گرفته است

استاندارد

گزارش صندوق

در این قسمت آموزش قسمت گزارش صندوق ,ماژول خزانه داری نرم افزار کلیک قرار گرفته است

استاندارد

گزارش خلاصه عملکرد صندوق

در این قسمت آموزش قسمت گزارش عملکرد صندوق ,ماژول خزانه داری نرم افزار کلیک قرار گرفته است

استاندارد

گزارش بانک

در این قسمت آموزش قسمت گزارش بانک ,ماژول خزانه داری نرم افزار کلیک قرار گرفته است

استاندارد

گزارش خلاصه عملکرد بانک

در این قسمت آموزش قسمت گزارش خلاصه عملکرد بانک ,ماژول خزانه داری نرم افزار کلیک قرار گرفته است

استاندارد

گزارش تنخواه دار

در این قسمت آموزش قسمت گزارش تنخواه دار ,ماژول خزانه داری نرم افزار کلیک قرار گرفته است